ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI,
MOASELOR SI ASITENTILOR MEDICALI
DIN ROMANIA, FILIALA DOLJ

Program de lucru cu publicul
Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

STRUCTURA O.A.M.G.M.A.M.R.

Structura Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania la nivel national

Adunarea Generala

Adunarea Generala a O.A.M.G.M.A.M.R. este constituita din reprezentantii alesi potrivit legii, la nivel judetean si al Mun.Bucuresti si se intruneste anual sau ori de cate ori este nevoie. Alegerile sunt validate in prezenta a doua treimi din numarul total al delegatilor.

Atributii

a) alege prin vot secret, cu majoritate simpla, membrii Consiliului National al O.A.M.G.M.A.M.R., in prezenta a cel putin 2/3 din numarul total al reprezentantilor alesi; In cazul in care la Conferinta de alegeri nu sunt prezente doua treimi din numarul total al delegatilor, dupa doua saptamani se va organiza o alta Conferinta de alegeri al carei rezultat va fi validat indiferent de numarul participantilor.
b) adopta Statutul O.A.M.G.M.A.M.R., Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si Regulamentul de organizare si functionare al O.A.M.G.M.A.M.R.;
c) ratifica modificarile si completarile aduse Statutului O.A.M.G.M.A.M.R., Codului de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si Regulamentului de organizare si functionare al O.A.M.G.M.A.M.R.;
d) analizeaza si aproba raportul de activitate al Consiliului National;
e) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa prin lege, Regulament sau Statut;
f) convocarea Adunarii Generale se hotaraste de catre Consiliul National al O.A.M.G.M.A.M.R. , Biroul Executiv urmand a pune in practica hotararea Consiliului National cu cel putin o luna calendaristica inainte de data stabilita pentru desfasurarea acesteia

Consiliul National

Consiliul National al O.A.M.G.M.A.M.R. este alcatuit din cate 2 reprezentanti ai fiecarui judet, respectiv 4 reprezentanti ai Mun.Bucuresti si cate 2 reprezentanti din retele paralele, alesi de catre Adunarea Generala a O.A.M.G.M.A.M.R.

Atributii

a) se intruneste in sesiuni trimestriale, ordinare si extraordinare, la convocarea Biroului Executiv al O.A.M.G.M.A.M.R. sau la propunerea a 1/3 din filialele judetene ;
b) organizeaza la 4 ani, alegerile generale si stabileste de comun acord cu comisiile judetene, data alegerilor locale.
c) adopta hotarari privind solidaritatea cu grevele din sistemul de ingrijiri de sanatate;
d) coordoneaza functionarea O.A.M.G.M.A.M.R., conform principiilor si normelor interne reglementate prin Statut, prin Regulamentul de organizare si functionare al O.A.M.G.M.A.M.R. si prin Codul de etica si deontologie profesionala;
e) in cazul demisiei sau incapacitatii exercitarii functiei de Presedinte, Consiliul National va alege prin vot, dintre vicepresedinti, persoana care va prelua atributiile Presedintelui, pana la organizarea urmatoarelor alegeri si de asemenea, va alege un vicepresedinte pentru locul ramas vacant, din randul membrilor Consiliului National. In cazuri similare pen tru ceilalti membrii ai Biroului Executiv, Consiliul National va alege prin vot, pana la organizarea urmatoarelor alegeri, din randul membrilor Consiliului, persoana care va prelua atributiile respective.
f) analizeaza periodic activitatea Biroului Executiv, a organismelor si departamentelor O.A.M.G.M.A.M.R. si aproba planurile de activitate viitoare;
g) examineaza si aproba bilantul contabil si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat, precum si raportul Comisiei Nationale de Control Financiar asupra gestiunii economico-financiare a O.A.M.G.M.A.M.R.;
h) stabileste, in baza Legii nr. 461/2001, art.28, litera (a), cuantumul cotizatiei ce trebuie platita obligatoriu, de fiecare membru, precum si cota parte ce va fi virata catre Consiliul National de catre Consiliul Judetean.
i) aproba afilierea O.A.M.G.M.A.M.R. la organizatiile internationale profesionale ale asistentilor medicali si cotele de contributie la acestea;
j) aproba donatiile si legat ele facute de catre Ordinului Asistentilor Medicali din Romania.
k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, regulament, Statut;
l) adopta insemnele O.A.M.G.M.A.M.R.
m) stabileste principiile de salarizare pentru structura de conducere, executie si control a O.A.M.G.M.A.M.R.;
n) la propunerea Biroului Executiv, Consiliul National va corela prevederile prezentului Statut cu prevederile actelor normative ulterioare cat si cu modificarile impuse de situatii deosebite privind exercitarea profesiunii de asistent medical.
o) aplica sanctiuni filialelor in cazul neexpedierii contributiei statutare pe o perioada mai mare de 3 luni;
p) alege si revoca membrii Comisiei Nationale de Control Financiar;
r) aproba propunerea Biroului Executiv si a Comisiei Nationale de Control Financiar privind esalonarea contributiilor statutare in cazuri justificate;
s) aproba atributiile vicepresedintilor la propunerea Presedintelui OAMR;

Biroul Executiv

Biroul Executiv al O.A.M.G.M.A.M.R. este alcatuit din presedinte, trei vicepresedinti si un secretar, alesi prin vot secret, de catre membrii Consiliul National, numai prin depunere de candidatura. Biroul Executiv este legal constituit in prezenta a cel putin 3 membri si hotaraste cu majoritate simpla.

Atributii

a) asigura coordonarea si conducerea activitatii curente a O.A.M.G.M.A.M.R. intre sesiunile Consiliului National;
b) se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie.
c) elaboreaza proiectul raportului anual de activitate al O.A.M.G.M.A.M.R. si il prezinta spre aprobare Consiliului National;
d) tine evidenta tuturor asistentilor medicali, membri ai O.A.M.G.M.A.M.R.;
e) gestioneaza eventualele conflicte ivite intre filialele O.A.M.G.M.A.M.R. si cele ivite intre membri si filiale, in legatura cu exercitarea atributiilor profesionale stabilite de lege, regulament, Statut si Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical;
f) elaboreaza proiectul de buget anual al O.A.M.G.M.A.M.R. si il supune aprobarii Consiliului National ;
g) asigura gestionarea curenta a patrimoniului, urmareste intocmirea bilantului financiar-contabil si executia bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului National al O.A.M.G.M.A.M.R.;
h) adopta alte norme cu caracter intern, urmand ca acestea sa fie ratificate de Consiliul National;
i) convoaca Adunarea Generala a O.A.M.G.M.A.M.R. si Consiliul National in sedinte ordinare sau extraordinare;
j) organizeaza sedintele Consiliului National, propune ordinea de zi si asigura consemnarea celor discutate in procese verbale;
k) prezinta trimestrial, in fata Consiliului National, o informare cu privire la activitatea desfasurata;
l) duce la indeplinire hotararile Consiliului National si exercita orice alte atributii stabilite de acesta;
m) elaboreaza organigrama pentru departamentele/compartimentele profesionale ale Consiliului National si o prezinta, spre validare Consiliului National al O.A.M.G.M.A.M.R..
n) aproba Regulamentul de functionare al fiecarui departament/compartiment profesional;
o) aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Nationale de Control Financiar si il supune aprobarii Consiliului National;
p) elaboreaza Regulamentul de organizare si desfasurare al alegerilor, la nivel national si il prezinta spre validare Consiliului National al O.A.M.G.M.A.M.R.;
r) propune Consiliului National titularii departamentelor si repartizarea acestora in coordonarea membrilor Biroului Executiv;
s) adopta hotarari ce urmeaza a fi ratificate, dupa caz, in prima sedinta a Consiliului National;
s) reprezinta O.A.M.G.M.A.M.R. in relatiile cu mass-media si este singurul abilitat sa comunice pozitia oficiala a O.A.M.G.M.A.M.R.;
t) elaboreaza propuneri de modificare a Statutului O.A.M.G.M.A.M.R..

Departamentele Ordinului Asistentilor Medicali din Romania

A) Departamente/compartimente de specialitate:
a) Departamentul profesional – stiintific;
b) Departamentul de integrare europeana si relatii internationale;
c) Departamentul pentru acreditare si avizare;
d) Compartiment publicatii, comunicare, imagine si relatii mass-media;
e) Compartiment jurisdictie profesionala, etica si deontologie medicala.
B) Secretariatul General:
a) Directia de Secretariat si Protocol;
b) Directia economico-financiara, aprovizionare si administrare a patrimoniului O.A.M.G.M.A.M.R..
C) Comisia Nationala de Control Financiar.

Fiecare departament/compartiment va fi condus de un sef de departament/compartiment.

Structura interna a departamentelor/compartimentelor se stabileste pe baza organigramei elaborata de Biroul Executiv si validata de Consiliul National al O.A.M.G.M.A.M.R..