ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI,
MOASELOR SI ASITENTILOR MEDICALI
DIN ROMANIA, FILIALA DOLJ

Program de lucru cu publicul
Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2023, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de Grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali, cu modificarile si completarile ulterioare.

I. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.
II. Documente necesare înscrierii:
  La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 5 la metodologia de examen;
 1. copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;
 1. copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice “în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
 1. copia atestatului de echivalare, după caz;
 1. în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;
 1. adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:
 • Experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);
 1. copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
 1. dovada plății sumei de participare la examen.
 • Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.
 • În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum și o copie a traducerii autorizate a acestor documente.

Nota: Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

III. Data de desfășurare a examenului, pentru toate specialitățile este 28.09.2023
IV. Înscrierile la examen se fac în perioada 01.09 – 15.09.2023, pentru toate specialităţile, la sediul filialei Dolj  OAMGMAMR din strada Tabaci nr.1, Craiova, intre orele 8:00-13:00
V. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.
Suma de participare se achita doar in contul Filialei DOLJ OAMGMAMR, pe documentul de plata se va mentiona “Suma de participare examen grad principal – Sesiunea 2023” 

OAMGMAMR Filiala DOLJ
CUI 16547960

RO23 RNCB 0134 0416 5267 0001
SUCURSALA BCR CRAIOVA

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2023

Tematica și bibliografia pentru examen pot fi descărcate aici:
1.tematica-si-bibliografie-Asistenta-medicala-generala-2023
2.tematica-si-bibliografie-OG-MOASA-2023
3.tematica-si-bibliografie-RADIOLOGIE-2023
4.tematica-si-bibliografie-LABORATOR-2023
5.tematica-si-bibliografie-FARMACIE-2023
6.tematica-si-bibliografie-IGIENA-si-SANATATE-PUBLICA-2023
7.tematica-si-bibliografie-BALNEOFIZIOTERAPIE-2023
8.tematica-si-bibliografie-NUTRITIE-si-DIETETICA-2023
9.tematica-si-bibliografie-MEDICO-SOCIAL-2023
10.tematica-si-bibliografie-STOMATOLOGIE-AS.-DENTARA-2023
11.tematica-si-bibliografie-AS-IG-DE-CAB-STOM-2023