ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI,
MOASELOR SI ASITENTILOR MEDICALI
DIN ROMANIA, FILIALA DOLJ

Program de lucru cu publicul
Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmește și eliberează documentele (certificate etc) necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor românești de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

Începând cu data de 04.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor românești amintite, însoțite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala județeană/a Municipiului București a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui raza teritorială domiciliază.

Documentele de recunoastere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Național, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanți de la filiala județeană a OAMGMAMR la care aceștia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procura notarială.

Documentele necesare

  1. Descarcă Cerere – tip 
  2. Copie după actul de identitate;
  3. După caz, documente de schimbare a numelui– copie conform cu originalul;
  4. Diplomă de bacalaureat copie conform cu originalul;
  5. Documentele de studii care atestă formarea după caz în profesiea de Asistent Medical Generalist , Moaşă respectiv de Asistent medical – În copie conform cu originalul În cazul în care formarea s-a făcut în afara graniţelor României, solicitantul va depune copia titlului de calificare obţinut în strainătate şi documentul de recunoaştere a calificării conform legii în copie conform cu originalul;
  6. Foaia matricolă/ Suplimentul la diplomă– în copie conform cu originalul;
  7. Adeverința cu perioada școlarizării, după caz, de la școala postliceală/ facultate- în original;
  8. Cartea de muncă– în v sau copie atestată ”conform cu originalul” de către angajator. În cazul angajatorilor din sectorul privatcontractul individual de muncă însoțit de actele adiționale (după caz)- în copie conform cu originalul sau copie atestată ”conform cu originalul” de angajator.
  9. Adeverința de vechime conform Anexei II- în original sau extras din REVISAL semnat, parafat și înregistrat de către unitatea care îl eliberează. Extrasul din REVISAL trebuie să conțină funcția, norma de încadrare, data de început și de sfârsit a perioade lucrate și după caz, concedii fără plată, creștere copil, concedii medicale, suspendări.
  10. Dovada achitării taxei de eliberare în valoare de 100 lei.

Taxa de eliberare se plateste la sediul OAMGMAMR Filiala DOLJ sau in contul:

OAMGMAMR Filiala DOLJ
CUI 16547960

RO23 RNCB 0134 0416 5267 0001
SUCURSALA BCR CRAIOVA