Legislatie O.A.M.G.M.A.M.R.

Proceduri de practica pentru asistentii medicali

Programul National de Pregatire al Infirmierelor

Ordin M.S. nr. 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali

Oridnul M.S. nr. 942/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de specializare in vederea reconversiei profesionale, precum si in vederea dezvoltarii abilitatilor profesionale pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali

Hotărârea Nr. 31/2017 din 6 decembrie 2017 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Hotărâre nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual

Ordin nr. 5.114 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar.

Hotărâre nr. 12/27.03.2015 privind aprobarea Procedurii de avizare şi reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali.

Ordinul nr. 1454/2.12.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent.

Ordin nr. 613 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie

Hotărâre nr.11/21.03.2013 privind modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, aprobată prin Hotârârea Consiliului Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.32/2009

Hotărâre nr.08/21.03.2013 privind aprobarea procedurii de suspendare şi de retragere a calității de membru a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Hotărâre nr.10/21.03.2013 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de la membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Hotărâre nr.1/12.03.2010 privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate

Regulamentul nr. 679 din 2016 privind protectia datelor cu caracter personal.

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinând spaţiului economic european sau de Confederaţia elveţiană.

PROCEDURA DE TRANSFER A UNUI ASISTENT MEDICAL GENERALIST, MOAŞĂ ŞI ASISTENT MEDICAL ÎNTRE FILIALELE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
ANEXA I - MODEL CERERE DE TRANSFER
ANEXA II - MODEL NOTĂ DE TRANSFER

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A STAGIULUI DE ADAPTARE ŞI A PROBEI DE APTITUDINI MĂSURILE COMPENSATORII ÎN VEDEREA RECUNOAŞTERII PROFESIONALE ÎN ROMÂNIA.

METODOLOGIA de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali. Monitorul Oficial nr.58/26ian/2010, partea I.

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE ASISTENT MEDICO- SOCIAL

TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL GENERALIST

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE MEDICALĂ

TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA NUTRIŢIE – DIETETICĂ

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL DE IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ

TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL LABORATOR

TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA RADIOLOGIE

NORME DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

HOTĂRÂRE privind adoptarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

HOTĂRÂRE privind adoptarea Codului de Etică şi Deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.

HOTĂRÂRE privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

HOTĂRÂRE pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii Comisiei naţionale/teritoriale de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional de pregătire a infirmierelor

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii

LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului

ORDIN nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

ORDIN nr. 1.092 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească

ORDIN nr. 1.224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

ORDIN nr. 1.229 din 1 august 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale

ORDIN nr. 1.303 din 11 iulie 2008 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, a Listei specializărilor pentru care se organizează programe de formare pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, precum şi a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregătire în vederea obţinerii de specializări

ORDIN nr. 66 din 8 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor şi competentelor pentru asistentii medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceala sau medie

ORDIN nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 octombrie 2003 (*actualizată*) privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

HOTĂRÂRE nr. 10 din 4 iunie 2010 privind aprobarea Programului naţional de pregătire a infirmierelor

HOTĂRÂRE nr. 849 din 7 august 2012 privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar şi personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile din sistemul sanitar

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ nr. 455/01 din 19 iulie 2011 la nivel de Grup de Unităţi al Ministerului Sănătăţii şi unităţilor din subordine pe anul 2011

Europeană

DIRECTIVA 2013/55/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”)

DIRECTIVA 2011/24/UE, din 9 martie 2011, a PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema "Drepturile pacientului"