Evenimente

Certificatul de Status Profesional


În vederea întocmirii Certificatul de status profesional curent , solicitantul va
depune:

a)cerere de eliberare (se obține de la sediul OAMGMAMR DOLJ), precizând datele de contact: adresa completă de domiciliu, număr de telefon adresă e-mail etc.

b) copie după actul de identitate precum şi copie după actul care atestă a dubla cetăţenie, după caz;

c) după caz, documente de schimbare a numelui- În copie conform cu originalul ;

d) documentele de studii care atestă formarea după caz în profesiea de Asistent Medical Generalist , Moaşă respectiv de Asistent medical - În copie conform cu originalul. În cazul în care formarea s-a făcut în afara graniţelor României, solicitantul va depune copia titlului de calificare obţinut în strainătate şi documentul de recunoaştere a calificării conform legii în copie legalizată la notar;

f)foaia matricolă/ Suplimentul la diplomă- În copie conform cu originalul;

g) după caz documente care atestă specializarea post bază- În copie conform cu originalul

h) adeverinţa cu perioada şcolarizării, după caz, de la şcoala postliceală/ facultate- În original;

i) după caz adeverinţă cu perioada specializării post bază de la unitatea formatoare -în original;

j) certiflcatul/adeverinţa de promovare a examenului de grad principal-- În copie conform cu originalul

k) cartea de muncă- În copie legalizată la notar sau copie atestată "conform cu originalul" de către angajator. În cazul angajatorilor din sectorul privat, contractul individual de muncă însotit de actele aditionale (după caz)-În copie atestată "conform cu originalul" de angajator şi respectiv extras REVISAL semnat, parafat şi Înregistrat de către unitatea care îl eliberează. Acesta va să contine functia. norma de În cadra re. data de Început si de sfârsit a perioadei lucrate si după caz. concedii fără plată. crestere copil. concedii medicale. suspendări

l) extras de cazier judiciar in termen de valabilitate, în original;

 

m) declaratie notarială din care rezultă acordul petentului cu privire la prelucrarea datelor personale de către filiala OAMGMAMR la care a depus solicitarea de emitere a Certificatului de status profesional current .

n) dovada achitării taxei de eliberare în valoare de 100lei.

 

Taxa de eliberare se face in contul:

OAMGMAMR DOLJ CUI 16547960

RO23 RNCB 0134 0416 5267 0001

SUCURSALA BCR CRAIOVA

 

  • Certificatul de Status Profesional Curent se eliberează titularului sau persoanei împuternicite de acesta prin procură notarială.